Счетоводство

Тема: Облага ли се с ДДС продажбата на апортиран имот?

Въпрос: Преди 2 години апортирах в собственото си дружество новопостроен недвижим имот – офис. Сега се налага да го продадем, трябва ли да начислим ДДС при продажбата след като тогава не начислихме ДДС, съответно не ползвахме данъчен кредит?
Отговор: Д а, трябва да начислите ДДС при продажбата. Продажбата на апортиран имот не се различава от продажбата на всеки друг имот на дружеството. Не се начислява ДДС само при апортирането на имота, но не и при последващата му продажба


Тема: Изготвяне на счетоводна политика

Въпрос: Трябва ли да се изготви счетоводна политика за 2010 г. и какво трябва да съдържа тя?
Отговор:
Компанията ни е регистрирана в Агенцията по вписванията през 2010 г. и няма никаква приходи и разходи за 2010 г.

Съгласно разпоредбите на ЗСч. По принцип предприятито трябва да изготвя и приема свои Вътрешни правила за счетоводна политика в началото на всяка отчетна година , респективно да внася необходимите промени в правилата , които има от предходни години, с оглед на това да може да ги прилага през цялата финансова година.
Съгласно чл.40, ал.3 от ЗСч., вътрешните правила за счетоводна политика нямат общо с регистрацията на фирмите и с представянето на финансовите им отчети в Агенцията по вписванията.
Обстоятелството, че предприятието няма приходи и разходи за 2010 г., според чл. 92 от ЗКПО има значение единствено дали да се представи или не ГФО за дейността .
Така че, ако предпричтието няма приходи или разходи и не е осъществявало дейност, няма да представя този отчет, но счетоводна политика трябва да има и то в началото на година , когато още не е ясно дали ще има или не дейност.


Тема: Kорпоративна отчетност

Въпрос: Какво представлява XBRL – новият език за корпоративна отчетност?
Отговор: XBRL е разновидност на XML – разширен език за маркиране на документи, който е част от веригата на корпоративна отчетност в групата на поддържащите технологии.С прехода към тази нова технология се премахва трудоемкият ръчен труд, свързан с подготовката, публикуването и анализирането на Интернет-информацията. Целта е да се постигне пълна интеграция на Интернет с офисприложенията и така да се автоматизира и оптимизира използването на информацията.
Като цяло XML създава фундамент за следващата фаза на глобалната информационна революция. Мащабите на неговото използване за търговски и частни цели бързо расте в целия свят.
За повечето участници във веригата на корпоративна отчетност не е нужно да знаят как се “чете или пише” на XBRL. Достатъчно е да знаят, че той помага да се решат компютърните проблеми на съдържанието и автентичността, а също да се използва връзката между съдържанието и формата за осигуряване на пълнотата на информацията, нейното качество и бързината на получаване.
Областта на приложение на езика XBRL не ограничава финансовата информация до първото равнище на модела за осигуряване на прозрачността. Той позволява да се разгледа практически всякаква информация, включително нефинансова, специфична за отделни отрасли или предприятия, която се отнася за второто или третото равнище на същия модел. Освен това този език облекчава събирането на информация не само вътре в предприятието, но и извън неговите граници. XBRL дава възможност на потребителите да търсят свързана информация по цялата мрежа на нейната обработка в програмите, подпомагащи вземането на вътрешни управленски решения или решения от инвеститорите.
Възможността за събиране на съдържателно свързана информация извън пределите на предприятието носи непостижими досега изгоди за цялата верига на корпоративната отчетност. Информацията се събира еднократно и след това се използва многократно, без предприятието да се грижи за нейното обновяване. Всичко това значително ускорява процеса на отчитането и осигурява аналитична гъвкавост, непостижима досега.Тема: Прилагане на НСС или МСС

Въпрос: Какви са критериите за избор за отчитане по НСС или МСС за българските компании?
Отговор: С последните изменения и допълнения на Закона за счетоводството (ЗСч) българските предприятия ще изготвят своите финансови отчети за периодите, започващи на и след 1.І.2005 г., в съответствие със следните счетоводни бази:
* Малките и средните предприятия (МСП) – на базата на новоприетите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
Изискването на закона е МСП да прилагат национални стандарти, изготвени в съответствие с Общите положения за изготвяне и представяне на финансови отчети, приети от БМСС, актовете на ЕС и националните особености. С малки изключения новоприетите стандарти не се различават съществено от приложимите НСС до края на 2004 г. Вероятно те ще се прилагат до приемането на Международните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от БМСС.
Министерският съвет ще приема и НСС за отчетни обекти, за които няма приложим МСФО.
* Бюджетните предприятия – на базата на счетоводните стандарти за публичния сектор, изготвени от МФ и утвърдени от министъра на финансите. Тези стандарти са съобразени с изискванията на ЕС за отчетността на публичния сектор, МСС за публичния сектор, издадени от Международната федерация на счетоводителите IFAS (МФС), както и на българското законодателство за отчетност и контрол на средствата и разходите на бюджетните предприятия.
* Всички останали предприятия (които не са бюджетни и не попадат в групата на малките и средните предприятия) – на основата на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО или МСС), приети от Комисията на Европейския съюз.
Прякото (директното) прилагане на МСФО започна от началото на
2003 г. за част от предприятията (тези, визирани в чл. 38, ал. 2, т. 2 и 4 на ЗСч – банки, застрахователни и осигурителни организации. Също и за предприятията емитенти (по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа). Допускаше се по избор и по-ранно прилагане от 1.І.2003 г.
В ЗСч е регламентирано също, че при необходимост министърът на финансите ще дава разяснения (тълкувания) по прилагането на НСФОМСП и НСС (за обекти, за които няма приети МСФО).
При разглеждането на модела за осигуряване на прозрачността, важно значение има и формата, в която информацията се предоставя, а след това се използва от аналитиците и от другите заинтересовани страни. Доскоро изборът на формат не представляваше особен интерес – дали да е на хартиен носител или в електронна версия, която е близка до хартиения вариант по своята функционалност. Днес предприятията имат възможност да публикуват информацията на базата на Интернет-платформа чрез значително по-функционалния език XBRL (Extensible Business Reporting Language – разширен език за финансова отчетност) .Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване