Данъци

Тема: Придобиване на ЕТ от ЕООД

Въпрос: Какви са данъчните ни ангажименти при продажба на предприятие на ЕТ по ред а на чл.15 от ТЗ?
ЕТ е прехвърлено в ЕООД (собственикът е едно и също лице) по чл. 15 от ТЗ.

Какви са задълженията на двете дружества за подаване на годишна декларация и декларация по регистрация на ДДС и в какви срокове?
ЕТ е прехвърлено в ЕООД (собственикът е едно и също лице) по чл. 15 от ТЗ. ЕТ е регистриран по ЗДДС, а ЕООД-то не е.
За придобиващия предприятието ЕТ т.е. приобретателя ЕООД, възниква задължение за регистрация по ЗДДС в 14 дневен срок от датата на вписването на прехвърлянето в търговския регистър съгласно чл. 132 от ЗДДС.
В случая не се изисква подаване на междинна данъчна декларация по ЗДДФЛ, а прехвърлянето се отразява в годишната данъчна декларация на физическото лице.
Активите на ЕТ се записват в баланса на ЕООД по действителна цена на придобиване, равна на платеното или дължимото плюс пасивите, т.е. без влияние върху финансовите резултати на ЕООД.


Тема: Прехвърляне на дялове на ЕООД

Въпрос: Какви са данъчните ефекти за физическото лице?
Собственик съм на ЕООД и прехвърлям дяловете си от дружеството на друго физическо лице (съпруга) чрез дарение.

Самата сделка по прехвърляне на дялове се извършва извън дружеството, т.е между самите физически лица. За тях няма данъчен ефект, освен че при бъдеща продажба на дяловете ще се обложи целия приход от продажбата без да се приспада цена на придобиване , която в този случай е нула съгласно чл. 33 ал. 6. Т. 3от ЗДДФЛ.


Тема: Прехвърляне на дялове на ЕООД

Въпрос: Какви са данъчните ефекти за физическото лице?
Собственик съм на ЕООД и прехвърлям дяловете си от дружеството на друго физическо лице (съпруга) чрез дарение.

Какви са данъчните ефекти за физическото лице?

Самата сделка по прехвърляне на дялове се извършва извън дружеството, т.е между самите физически лица. За тях няма данъчен ефект, освен че при бъдеща продажба на дяловете ще се обложи целия приход от продажбата без да се приспада цена на придобиване , която в този случай е нула съгласно чл. 33 ал. 6. Т. 3от ЗДДФЛ.


Тема: Увеличава ли се данъчната основа с платените данъци по ЗМДТ

Въпрос: Когато данъкът при придобиване на имущество по ЗМДТ се заплаща от купувача същият увеличава ли данъчната основа?
Съгласно чл.15 от ЗМДТ данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.(виж също Чл.26,ал.3, т.1 ЗДДС)


Тема: Договор за консултантски услуги с чужденец

Въпрос: Фирмата ни сключи договор за консултантски услуги с чужденец от държава членка на ЕС. 1.) Какъв документ трябва да изискаме от чужденеца, за да ни се признае изплатеното възнаграждение за разход, при положение , че той е физическо лице и не може да издаде фактура?
1)По отношение на документалната обоснованост на разходите съгл. чл. 10 от ЗКПО се изисква първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч., отразяващ вярно стопанската операция. В чл. 7, ал. 1 от ЗСч. е посочена минималната информация , която трябва да съдържа първичния счетоводен документ- наименование, номер и дата на издаване, идентификационни данни на издателя и получателя, предмет и стойностно отражение на стопанската операция. Когато този документ е издаден от физическо лице , което не е предприятие и в него липсва част от посочената информация, отчетеният въз основа на него разход се признава за данъчни цели , ако документът отразява вярно стопанската операция (чл.10 ал. 3 от ЗКПО) което може да се удостовери с други документи (чл.10 ал. 3 от ЗКПО).


Тема: Договор за консултантски услуги с чужденец

Въпрос: Фирмата ни сключи договор за консултантски услуги с чужденец от държава членка на ЕС. 2.) Трябва ли да удържаме и внасяме 10 % данък?
2)Относно задължението за удържане и внасяне на данък за доходи, изплащани на чуждестранни физически лица във връзка с предоставени от тях консултантски услуги, то това задължение произтича от разпоредбите на чл.37, ал. 1 т.7 от ЗДДФЛ. Ако обаче България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане(СИДДО) с държавата , на която притежателя на дохода е местно лице, и за този вид доходи в нея е предвиден по-облекчен данъчен режим, то се прилага с приоритет разпоредбата на спогодбата(чл. 75 от ЗДДФЛ).
В повечето спогодби консултантските услуги, дефинирани обикновено като „технически услуги”, са освободени от облагане в държавата, от която произхожда доходът. В тази връзка , ако в конкретния казус изпълнителят по договора е от държава, с която има сключена СИДДО и в нея техническите услуги не са посочени като облагаеми в държавата на платеца на дохода ( често, ако не са посочени отделно, те се включват в определението за „авторски и лицензионни възнаграждения” ), то може да се позовете на спогодбата и да не удържате данък. За тази цел обаче чуждестранното лице следва да ви предостави следните документи:
- Удостоверение, че за данъчни цели е местно лице на съответната държава, издадено от данъчната администрация на неговата държава
- Декларация, че той е действителен притежател на дохода и че този доход не е свързан с притежавано от него място на стопанска дейност или определена база на територията на България.

Разполагайки с тези документи имате основния да не удържате данък, докато начисленото в полза на това лице възнграждение не достигне в рамките на годината прага посочен в чл. 142 от ДОПК.
При достигане на парага следва да се подаде искане до НАП за становище относно наличие на обстоятелство за прилагане на СИДДО.

В резултат на промените в чл. 142 от ДОПК, (ДВ, бр. 14 от 2011 г) считано от 15.02.2011 г. размерът на прага , до който решението за прилагане на СИДДО се взема от платеца на дохода, е увеличен от 100,000 лв. на 500 000 лв годишно. Създадена е и нова разпоредба (ал.5 на чл. 142) , която задължава платеца на дохода, приложил ред за облагане по СИДДО, да декларира до 31.о3 на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения.Тема: Данъчна ставка за облагане на различните видове доходи на чуждестранни Ю.Л

Въпрос: С каква данъчна ставка за облагат различните видове доходи на чуждестранни юридически лица според българското законодателство (ЗКПО)?
• Данъчната ставка на данъка върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове е 5 на сто.
• Данъчната ставка при определяне на данъка, за всички останали облагаеми доходи е 10 на сто.


Тема: Удържане данък при източника

Въпрос: В кои случаи местните лица трябва да удържат данък при източника по реда на съответната СИДДО за начислените от тях доходи на чуждестранни юридически лица?
Данъчната ставка, определена в конкретната СИДДО, се прилага, когато притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице, което е местно лице на държава, с която Република България има сключена СИДДО, и:
- в спогодбата е регламентирано, че доходът е освободен от облагане в България или подлежи на облагане с редуцирана ставка; и
- чуждестранното лице е удостоверило основанията за прилагане на облекченията по СИДДО.


Тема: Кои доходи на чуждестранни Ю.Л. от източник в страната са облагаеми

Въпрос: Кои доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната са облагаеми с данък при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?
С данък при източника се облагат следните доходи на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната:
• Дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица.
• Доходи от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините.
• Лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг.
• Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество.
• Авторски и лицензионни възнаграждения.
• Възнаграждения за технически услуги.
• Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг.
• Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.

ВАЖНО! Авансовите плащания във връзка с изброените доходи не се облагат с данък при източника.


Тема: Акционерно дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/

Въпрос: Има ли специален ред за облагане на дохода на АДСИЦ или са приложими разпоредбите на ЗКПО за формиране на облагаем печалба по реда на глава втора от закона.
По повод на постъпилото запитване Ви уведомяваме за следното:
На основание чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, като при регистриране във фирмата на дружеството се включва обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ". С разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО отм./ е регламентирано, че местните юридически лица са данъчно задължени лица по реда на цитирания закон. Предвид разпоредбата на чл. 3, ал.1, във вр. с чл. 5, ал. 1 от ЗДСИЦ, дружеството е юридическо лице и съответно данъчно задължено лице по смисъла на ЗКПО. Като такова, то прилага разпоредбите на корпоративния закон, в т.ч. подава данъчни декларации. С чл. 62б от ЗКПО /отм./ е регламентиран специален ред за данъчно третиране на АДСИЦ по отношение на облагане с корпоративен данък. Съгласно текста на посочения член, лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по ЗДСИЦ не се облагат с корпоративен данък.


Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване