Осигуряване

Тема: Изчисляване на пенсията през 2011 г

Въпрос:Как се определя доходът, от който се изчислява пенсията през 2011 г.?
Посочва се, че доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната, обявяван ежемесечно от НОИ за 12 клаендарни месеца преди месеца за отпускане на пенсията, се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.


Тема: Социални и здравни осигуровки по граждански договори

Въпрос: Компанията ни е възложител по граждански договори с физически лица, които същевременно имат трудови договори с други работодатели. Върху какъв осигурителен доход следва да изчисляваме техните осигуровки?
Следва да имате предвид, че съгласно Кодекса за социално осигуряване максималният осигурителен доход в България е 2000лв, т.е. едно лице може да има месечен осигурителен доход, не по-голям от 2000лв. Също така – осигурителният доход по граждански договори се формира след приспадане на предвидените в Закона за данъците върху доходите нормативно признати разходи – в общия случай – 25%. Ако сборът от осигурителния доход на едно лице по трудов и граждански договор надвишава 2000лв, то доходът по гражданския договор е разликата между 2000лв и осигурителния доход по трудов договор. За целта лицето трябва да ви представи служебна бележка за осигурителния си доход по трудовия договор.Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване