Трудово законодателство

Тема: Подаване на ГДД при доходи по граждански договори

Въпрос: Т.к.работя по трудов договор, но имам доходи от граждански договори, бих искал да знам,трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?
Да, задължително. След като имате доходи и от граждански договор, Вие трябва да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ като срокът е до края на април(тази година- до 02 май). Работодателят по трудови правоотношения и възложителят по граждански договори трябва да Ви издадат служебни бележки за получените доходи и удържания данък, които са по образец и да ги приложите към декларацията. Необходимо е да попълните общата част, както и Приложения 1 и 3 на декларацията. Можете да подадете декларацията по: електронен път, ако разполагате с електронен подпис; лично или чрез пълномощник в офиса на НАП по постоянния Ви адрес; в пощенските клонове в цялата страна или да изпратите чрез пощата с обратна разписка.Тема: Подаване на уводомление до НАП

Въпрос: Между фирмата ни и наш служител е сключено допълнително споразумение за увеличаване на възнаграждението. Следва ли да подам уведомление до НАП за това?
В Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ изчерпателно са изброени случаите, в които се подава уведомление при изменение на трудовия договор. Това са случаите на промяна на длъжността и срока на договора. За промяна само на възнаграждението не следва да подавате уведомление


Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване