Финансово-счетоводни услуги

Правилната счетоводна отчетност, вярното представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане на предприятията са свързани с познаването и точното практическо прилагане на няколкостотин кореспондиращи си нормативни акта, които непрекъснато се променят.
Освен това счетоводната отчетност и данъчното облагане са дейности, в които грешките могат да се установят след години и това да струва твърде скъпо.
Пълно счетоводно обслужване
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Изграждане на цялостна финансово-счетоводна политика на компанията с цел оптимално планиране и управление на информационни и фирмени ресурси.
. Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
. Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
. Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС
. Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
. Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
. Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път
ТРЗ и личен състав
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Payroll услуги (услуги по управление на работната заплата)
. Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
. Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
. Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
. Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
. Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
Годишно счетоводно приключване
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
. Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
. Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
. Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
Регистрации
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
. Регистрация по ЗДДС
. Инспекция по труда
. Агенция по финансово разузнаване
. Комисия за защита на личните данни
. Национален осигурителен институт
. Данъчен Адрес
. Други
Международен репортинг
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Изготвяне на финансово счетоводни справки и отчети съгласно Националните и Международни стандарти
. Изготвяне на бюджети за дъщерни компании
. Изготвяне на отчети за консолидация
. Участие в международен консолидационен процес
. Изготвяне на отчети за международни одитори
. Месечни мениджмънт справки и отчети
Счетоводни консултации
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

Всички консултации са с 10 % отстъпка при сключен договор за счетоводно обслужване
. Консултация за данъчно планиране на дейността
. Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
. Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
. Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
. Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
. Консултации по валутното законодателство
. Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
. Консултиране и съдействие при регистриране на компания
Социални и здравни осигурителни консултантски услуги
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Изграждане на цялостна политика по използване на здравно-осигурителни и медицински услуги на осигурени лица
. Оценяване на потребностите и изискванията Ви, за да реализиране на програми от здравни пакети
. Консултация относно гъвкави програми за управление на социални придобивки
. Консултации по данъчно облагане и осигуряване свързано със
Данъчна защита
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
. Подготовка на платежни нареждания за данъци
. Подготовка на данъчни справки и уведомления
. Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
. Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
. Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК
Други бизнес услуги
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Събиране на документи от офиса на клиента
. On-line банкиране
. Подаване на документи към различни институции
. Ревизии на търговски обекти
. Издаване на актуални състояния
. Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
. Деклариране на получени заеми пред БНБ
. Преводи, регистрации и пререгистрации и други
. Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
. Изготвяне на договори и други документи
Специфични консултантски услуги
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

. Финансов одит на компанията
. Вътрешен финансов контрол
. Анализ на бизнес процесите в организацията
. Управление на проекти
. Цялостен одит - препоръки за развитие на структурата
. Обучение
Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване