НАСТОЯЩИ КЛИЕНТИ

Развлекателна индустрия
- Продуцентски компании от развлекателната индустрия

- Промоутъри на музикални събития

- Компании предлагащи цялостно организационно и сценично обслужване на всякакъв вид музикални, културни и корпоративни събития .

Ние Ви предлагаме различни счетоводни услуги с месечен абонамент и начин на работа, което ще улесни Вашата дейност.
Имаме изградени софтуерни решения, които успешно работят и ще улеснят дейността Ви. Не на последно място ще спестят разходи и ценно време на фирмата Ви.

Invent projects има добри практики в обслужването на фирми, които се занимават с развлекателен бизнес и извършват дейността си на територията на страната, в рамките на ЕС и извън ЕС. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.
Сервизна дейност и услуги по поддръжка
- Специализирани автосервизи за ремонт, поддръжка и модифициране на автомобили

- компании за ремонт и поддръжка на климатичи инсталации

- компании за ремонт и поддръжка на асансьорни уредби
Информационни технологии
Изграждане на:
-индивидуална счетоводна политика
- разработване на амортизационна политика и план
-изработване на политика по възнагражденията на персонала
- политика по усвояване на EU фондове
- политика по осчетоводяване на лицензите
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел
Дейността на сдруженията и фондациите се регулира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Изискванията към счетоводната отчетност на сдруженията и фондациите са специфични и строго индивидуални - произтичат, както от законовите изисквания, така и от волята на дарителите. В определени случаи сдруженията и фондациите извършват стопанска дейност, която трябва да се отчита по точно определени правила, съобразени с данъчното законодателство.

Invent Projects има добра практика в счетоводни услуги с месечен абонамент на юридическите лица с нестопанска цел. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.

Счетоводните услуги могат да бъдат извършвани по електронен път. Плащанията също могат да бъдат извършване с електронно банкиране, с което ще спестите време и допълнителни разходи.
Счетоводство на медицински центрове, лекари, зъботехници и стоматолози
Независимо от това дали извършвате дейността си като медицински център, свободна професия или извършвате частната си практика като еднолични търговци или ЕООД, ние ще поемем ангажиментите за обработка на счетоводната Ви документация и връзката с НАП и НОИ.

Invent Projects Ви предлага счетоводни услуги с месечен абонамент и гъвкав начин на работа, които да облекчи Вашето ежедневие. Счетоводните услуги могат да бъдат извършени изцяло по електронен път, включително документите за осчетоводяване, плащанията също могат да бъдат извършвани по електронен път, с което ще спестите време.
Счетоводство на туристически агенции
Счетоводното обслужване на фирми от туристическия бранш е много специфично и изисква отлично познаване на законодателството и опит в счетоводното обработване на документите. Нашата счетоводна кантора разполага с нужния опит за качествено счетоводно обслужване на туристически фирми – турооператори и туристически агенции.

Ние Ви предлагаме счетоводни услуги с месечен абонамент и начин на работа, които са съобразени със спецификата на дейността Ви. Гарантираме Ви правилно прилагане на специалното законодателство по отношение на определянето на облагаемия оборот и данъчната основа, съобразени с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност.

Нашият екип има опит в организирането на документооборота, отчитането на операциите, съставяне на счетоводните документи и подаването на информацията към приходните органи. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.
Счетоводните услуги могат да бъдат извършени изцяло по електронен път. Плащанията също могат да бъдат извършвани по електронен път, с което ще спестите време.
Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване