права за ползване на сайта на инвент проджекст, софия

Права за ползване

Този уебсайт е собственост на ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД. ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право


Цялото съдържание и структурата на този сайт е предмет на авторското право на ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт, публикуваната на него информация, текстове, части от текстове, снимки или графики, без предварително изрично писмено разрешение на ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД.

Връзки с други сайтове


ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност


ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД редовно проверява и поддържа актуална информацията на сайта. Въпреки усилията му за точност на информацията, е възможно някои от данните междувременно да са претърпели промяна. ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД не поема отговорност и не гарантира своевременността, точността и изчерпателността на предоставената информация, вкл. не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

Конфиденциалност

ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г. Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
мобилен: +359 889 317 173

e-mail:
office[at]inventprojects[dot]bg

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване