новини за консултантска фирма инвентпроджектс, софия

За октомври, ноември и декември не се внася данък върху изплатени наеми и заплати по граждански договори, 2013-10-04


Напомняме на своите корпоративни клиенти, че от тях не се изисква да удържат и внасят данък върху изплатените от тях доходи от извънтрудови правоотношения и наем на права или имущество за четвъртото тримесечие на годината (чл.65 ал.12 от ЗДДФЛ). Изплатените доходи съответно не се включват в Декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ за периода октомври-декември.

Целта на мярката е да се даде възможност за по-лесно изравняване в случай на надвнесен данък и ползване на различните предвидени в закона облекчения и отстъпки. Макар това да е възможно и при авансово плащане на целия дължим данък, процедурата там е силно усложнена.

Не се удържа, внася и декларира данък върху изплатен наем

Наемателите изплащат в пълен размер наема за последното тримесечие. Наемодателите също не подават Декларация по чл.55 за последните три месеца, а декларират и внасят данъка с Годишната си данъчна декларация по чл.50 в срок до 30.04.2014 год.

Не се удържа, внася и декларира данък за изплатен доход по граждански договор

По всички изплатени доходи по граждански договори за месеците октомври, ноември и декември също не се удържа и внася данък. Данъкът се декларира и внася от получателя на дохода в Годишната данъчна декларация по чл.50 в срок до 30.04.2014 год.

Издават се служебни бележки за изплатените доходи и удържаните данъци

Платците на доходи издават служебни бележки по образец (чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ), в които включват всички изплатени доходи за цялата година и удържаният данък за първите три тримесечия. По същия начин се посочват и сумите в Справката по чл.73 от ЗДДФЛ.

Мярката не важи за доходите от дивиденти и други доходи, облагани с данък при източника.
Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване